1. Algemeen

1.1 Mevr. Eline Truijen, h.o.d.b. Eline Fotografie, met adres te 3640 Kinrooi, Truyenstraat 60 bus A en is ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen (KBO) onder het nummer 0644.909.250. Hierna genoemd: Eline Fotografie. 

1.2 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Eline Fotografie en de opdrachtgever, die bij de opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk dat zijn/haar eigen algemene aankoopvoorwaarden niet van toepassing zijn op de relatie met Eline Fotografie. 

1.3 Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden. 

2. Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Eline Fotografie. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Uit de offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2 Eline Fotografie beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan Eline Fotografie heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men handelt in opdracht van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan Eline Fotografie. Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt. 

2.3 Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door partijen zijn bevestigd. Na ontvangst van de ondertekende offerte kan een voorschot worden aangerekend van een bepaald percentage van het offertebedrag of de meegedeelde prijsopgave. Zodra het voorschot door Eline Fotografie ontvangen is, worden de werken opgestart of wordt de bestelling geplaatst.

2.4 Elke annulering van een opdracht door één van de partijen dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering is de opdrachtgever, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties en de bestelde en/of geleverde goederen en materialen, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling. 

2.5 Elke wijziging van de offerte op vraag van de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Eline Fotografie, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen. 

2.6 Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden. Elk verzoek tot meerwerk op vraag van de opdrachtgever kan aanleiding geven tot een bijkomende offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Eline Fotografie, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen. Als er een bijkomende offerte wordt opgesteld, dient deze eerst ondertekend te worden alvorens de uitvoering hiervan aan de orde is. 

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Eline Fotografie besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Eline Fotografie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. 

Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigeren om het product in ontvangst te nemen. 

Vertraging in de levering en/of uitvoering kan bovendien geen aanleiding geven tot prijsvermindering. Het principe van prijsvermindering wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

3.2 Deelleveringen en/of uitvoeringen zijn toegelaten. Eline Fotografie behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen. 

3.3 De opdrachtgever bezorgt Eline Fotografie in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Eline Fotografie zijn verstrekt, heeft Eline Fotografie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever te factureren. 

3.4 Wanneer de opdrachtgever ervoor opteert om de foto’s in eigen hand af te drukken, is Eline Fotografie niet verantwoordelijk voor eventuele vlekken en/of kleurverschil of de kwaliteit op deze afgedrukte foto’s. 

3.5 Partijen behouden zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van één van de partijen in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, gerechtelijk akkoord, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij de andere partij of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de partijen, …). 

3.6 Indien partijen na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de levering omstandigheden vernemen waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan hebben partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding, daarnaast heeft Eline Fotografie het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen. 

4. Prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte/prijsopgave vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werd door Eline Fotografie. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekeringen e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever. 

5. Betaling 

5.1 De facturen van Eline Fotografie zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op de maatschappelijke zetel.

5.2 Elke factuur die gericht wordt aan de opdrachtgever-onderneming, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Bovendien is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi. 

Elke factuur die gericht wordt aan de opdrachtgever-consument, waarvan het bedrag niet of niet volledig is vereffend na het verstrijken van een termijn van ten minste 14 kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag nadat Eline Fotografie een kosteloze aanmaning heeft verstuurd per post op de dag die volgt nadat Eline Fotografie een gratis aanmaning heeft verstuurd via elektronische weg, wordt vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding conform art. XIV.4 WER.

Bovendien is er op dat moment een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi. 

5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Eline Fotografie het recht om, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere levering en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd zijn aanspraak op schadeloosstelling.

5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever de facturen van Eline Fotografie in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval. 

6. Overmacht en imprevisie

6.1 Indien Eline Fotografie de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, epidemieën, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, internetpanne, enz., heeft Eline Fotografie het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever. In dit geval worden de leverings- en uitvoeringstermijnen van rechtswege verlengd.

6.2 Indien Eline Fotografie bij een situatie van overmacht reeds gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voltrokken, of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voltrekken, is Eline Fotografie gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

6.3 Wanneer er zich omstandigheden voordoen die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, geven partijen niet de mogelijkheid om de herziening of de ontbinding van de overeenkomst aan te vragen. De overeenkomst strekken partijen tot wet. Partijen kunnen hier niet van afwijken.

7. Klachten en garantie

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten dienen schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen aan Eline Fotografie. Onzichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door Eline Fotografie kan door de opdrachtgever niet beschouwd worden als een teken dat Eline Fotografie de klacht tijdig of terecht acht. 

7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Eline Fotografie de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3 De schadevergoeding waartoe Eline Fotografie op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20 procent van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen, tenzij de opdrachtgever hogere schade kan aantonen. Eline Fotografie kan enkel gehouden worden tot het bedrag van de factuur. In geval de opdrachtgever aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4 Eline Fotografie is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan hen toerekenbare tekortkoming. Eline Fotografie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging, gebruiks- en winstderving. De aansprakelijkheid van Eline Fotografie is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende bestelling. 

8. Intellectuele eigendom

8.1 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Eline Fotografie. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd. 

8.2 De volle eigendom van intellectuele rechten op de door Eline Fotografie verstrekte concepten of ontwerpen, blijft bij Eline Fotografie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. 

8.3 Wanneer de opdrachtgever de foto’s van Eline Fotografie wenst te gebruiken op zijn/haar sociale media, is de opdrachtgever telkens verplicht om Eline Fotografie duidelijk te vermelden. 

8.4 Eline Fotografie is te allen tijde gerechtigd om op haar website, sociale media en brochures voor promotiedoeleinden en als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Eline Fotografie is bovendien te allen tijde gerechtigd om voor wedstrijddoeleinden te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9. Privacy

9.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst dient Eline Fotografie te beschikken over de volgende gegevens van de opdrachtgever: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. Eline Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend. 

9.2 In bepaalde omstandigheden is Eline Fotografie verplicht om de persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure Eline Fotografie hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien Eline Fotografie van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de opdrachtgever werd afgesloten. 

9.3 Indien Eline Fotografie alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de opdrachtgever over te dragen. In dat geval zal Eline Fotografie de nodige inspanningen leveren om de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel. 

9.4 De opdrachtgever heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

9.5 Eline Fotografie draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, toegang, onthulling of gebruik. 

10. Varia en geschillenregeling

10.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Eline Fotografie van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

10.2 Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Eline Fotografie afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Eline Fotografie. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn. 

10.3 Een eventueel in gebreke blijven van Eline Fotografie om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepalingen kunnen impliceren.

10.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

10.5 In de relatie tussen Eline Fotografie en de opdrachtgever is enkel het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal door Eline Fotografie worden voorgelegd aan de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement Limburg, Afdeling Tongeren of de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement Antwerpen, Afdeling Tongeren, onverminderd het recht voor Eline Fotografie om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever. 

Laatst gewijzigd op 12 februari 2024

Algemene voorwaarden